MS-teori

Teori

Vår teori utgår från att MS-symptomen beror på brist på signalsubstanser. Denna brist kan förstärkas av:

  1. Förgiftning pga metaller (tex amalgam, svetsning etc.)

  2. Genetiska faktorer

  3. Psykologiska faktorer (dessa är ofta sjukdomsutlösande) stress, krav/måsten och personlighetstyp som är ambitiös, duktig, empatisk och som lätt sätter andras behov före sina egna

Bakgrund

Nervsignalen leds dels elektriskt i nervtråden och dels biokemiskt i nervkopplingarna (synapserna) Den biokemiska omkopplingen sköts med hjälp av signalsubstanser. Vid MS är höljet (myelinet) runt nervtråden på vissa ställen skadat men själva nerven brukar vara oskadd. Ärrvävnad i myelinet gör att nervsignalen »läcker ut« och resultatet blir att för litet av den ursprungliga signalen går fram. Min teori är att om man förstärker signalen kommer mer signal att nå slutändan, trots läckaget på myelinskidan. Man kan förstärka signalen med hjälp av signalsubstanspåverkande medicin.

Det är uppenbart att signalsubstanserna måste stå i ett betämt förhållande till varandra för att nervsignalerna skall gå fram på ett korrekt sätt. När detta förhållande förändras ger det upphov till neurologiska symptom, som ofta består av domningskänsla, eller andra känselstörningar, synförändringar, trötthet, svaghet, förstoppning-diarre, täta urinträngningar eller svårighet att tömma blåsan, ofta med resturin osv.

Mot bakgrund av det ovan beskrivna, förstår man att behandlingen ofta förändras allteftersom nivåerna på de olika signalsubstanserna varierar.

Olika patienter har från början en brist på olika signalsubstanser, vilket gör att de måste börja på en individuellt anpassad medicinering. Under förutsättning att medicineringen sköts på rätt sätt medför den inga biverkningar. Man tillför ju ämnen som man har för litet av ungefär på samma sätt som en diabetiker inte får biverkningar om man tillför rätt mängd insulin. Enligt min erfarenhet tycks det som om kroppen efter en tids medicinering själv kan överta den ökade produktionen av signalsubstanserna, så att medicineringen succesivt kan avslutas. Jag brukar då rekommendera ökat intag av olika aminosyror som ju är byggstenarna i signalsubstanserna. Det räcker inte med att ha en normal produktion av signalsubstanser - utan den måste vara extra bra för att förstärka nervimpulsen så att den kan gå fram genom den skadade myelinskidan. Patienten behöver också spara på de signalsubstanser som finns. Signalsubstanser åtgår för all aktivitet i kroppen, alltså även för känslor, tankar, vid stress, oro och kroppsrörelse. Man spar signalsubstanser genom att vila mycket och genom att göra saker som man mår bra av. Jag tycker tex. att det är synd och onödigt när patienter gör av med sina små lager av signalsubstanser genom att gå i trappor eller träna fysiskt eller t.o.m. bädda sängen åt sina anhöriga.

Läs mer — referens 4 »

När man genom medicinering och vila kommit upp i en någorlunda nivå är det frestande att börja leva »som vanligt«. Man vaknar en morgon och känner sig piggare än på länge och det ambitiösa jaget sätter då igång med att göra allt det som tidigare fått vänta. Bakslaget brukar komma snabbt och obevekligt. Jag brukar alltid varna för detta, men det förefaller mig som om alla behöver skaffa sig sin egen personliga erfarenhet. Den ändrade livsstilen måste få lång tid på sig innan man ytterst försiktigt kan pröva sina gränser. Helst bör man för övrigt inte ens närma sig sina gränser. Allt är tillåtet, bara det ej ökar symptomen.

Läs mer — referens 5 »

Det finns ett starkt samband mellan depression och MS. Inte så att depressionen kommer sedan man fått sin MS diagnos utan den kommer före. Enligt min kliniska erfarenhet har många som fått MS-diagnos haft en alldeles ovanligt jobbig eller tråkig period innan MS-sjukdomen debuterade.

Läs mer — referens 6 »

Vid depression vet vi också att signalsubstanserna (främst noradrenalin o serotonin) har sjunkit. Man vet också att immunreaktioner uppstår vid depression. Nyligen har man funnit att brist på tex. noradrenalin kan göra att det uppstår inflammatoriska reaktioner i hjärnan.

Det finns också äldre forskning som visar att det föreligger en minskning av flera av nervsystemets signalsubstanser vid svårare MS, speciellt noradrenalin och serotonin. Den medicinska delen av denna behandling går alltså ut på att förstärka impulserna av de signalsubstanser som är för låga.

Kvicksilver (Hg0)

Enligt WHO är amalgam i tandfyllningar den största källan till kvicksilver i kroppen. Amalgam innehåller 50% kvicksilver(Hg). Kvicksilverångorna som kontinuerligt avges från amalgamfyllningarna är giftiga. Kvicksilverånga är ett av de starkaste nervgifter man känner till.

  1. Kvicksilver hämmar/stör (minskar) tillverkningen av signalsubstanser. Resultatet kan bli att nervimpulsens fortledning försvåras eller omöjliggörs eller "går snett". Symtom som känselbortfall, domningar, vischyvattenkänsla, stickningar, pirrningar osv. kan uppkomma.

  2. Läs mer — referens 3 »

  3. Kvicksilver ökar mängden fria radikaler, som i sin tur leder till oxidation(härskning) i kroppen, speciellt vid brist på antioxidanter.

  4. Kvicksilver sätter sig på svavel och svavelvätegrupper och stör funktionen i enzym, membran.

  5. Kvicksilver kan ge upphov till autoimmuna reaktioner.

Obs!!! Amalgamsanering

Om du funderar på att byta ut dina amalgamfyllningar mot plast (komposit) eller keramik så måste du skaffa dig KUNSKAPER före saneringen. Vid sanering frisätts oundvikligen ökad mängd Hg och du riskerar symptomförstärkning. Tag kontakt med en tandläkare som har lång erfarenhet av sanering (helst av MS-patienter) och framför allt gör saneringen i samarbete med en LÄKARE som har insikt och kunskap om de problem som kan uppstå.

Tandvårdskadeförbundet har mycket information.

Läs mer – IAOMT:s Hemsida »
Läs mer – Tandvårdskadeförbundet »
Läs mer – Melisa Medica Foundation »